In vitro diagnostika

IVD kity pro mikrobiologiiIVD kity pro mikrobiologii

gb MICRO Aspergillus >> DetailySkrýt

Kit je založen na real-time PCR detekci a kvantifikaci patogenní DNA nejčastěji se vyskytujících druhů rodu AspergillusA. fumigatus, A. flavus, A. niger a A. terreus. Tento kit je určen pro klinickou in vitro diagnostiku.

Přejít na stránku produktu >>

gb MICRO Aspergillus fumigatus >> DetailySkrýt

Kit je založen na real-time PCR detekci a kvantifikaci fungální DNA druhu Aspergillus fumigatus. Tento kit je určen pro klinickou in vitro diagnostiku a obsahuje všechny potřebné komponenty pro provedení stanovení.

Přejít na stránku produktu >>

gb MICRO Herpes simplex virus 1 >> DetailySkrýt

Kit je založen na real-time PCR detekci a kvantifikaci DNA viru Herpes simplex 1. Tento kit je určen pro klinickou in vitro diagnostiku a obsahuje všechny potřebné komponenty pro provedení stanovení.

Přejít na stránku produktu >>

gb MICRO Herpes simplex virus 2 >> DetailySkrýt

Kit je založen na real-time PCR detekci a kvantifikaci DNA viru Herpes simplex 2. Tento kit je určen pro klinickou in vitro diagnostiku a obsahuje všechny potřebné komponenty pro provedení stanovení.

Přejít na stránku produktu >>

gb MICRO Mycobacterium tuberculosis >> DetailySkrýt

Kit je založen na real-time PCR detekci a kvantifikaci DNA bakterií Mycobacterium tuberculosis complex. Tento kit je určen pro klinickou in vitro diagnostiku a obsahuje všechny potřebné komponenty pro provedení stanovení.

Přejít na stránku produktu >>

gb MICRO Biothreat agents >> DetailySkrýt

Kity této skupiny umožňují real-time PCR detekci a kvantifikaci DNA vysoce rizikových patogenů. Kity jsou určeny pouze pro výzkumné účely (RUO) a obsahují všechny potřebné komponenty pro provedení stanovení.

Přejít na stránku produktu >>

 

IVD kity pro hematologiiIVD kity pro trombofilie

gb HEMO FII >> DetailySkrýt

Kit slouží k detekci mutace G20210A (prothrombin) ve srážecím faktoru II v lidské genomové DNA a je určen pro klinickou in vitro diagnostiku. Kit je založen na real-time PCR s využitím fluorescenčně značených sond.

Přejít na stránku produktu >>

gb HEMO FV >> DetailySkrýt

Kit slouží k detekci mutace G1691A (tzv. Leidenská mutace) ve srážecím faktoru V v lidské genomové DNA a je určen pro klinickou in vitro diagnostiku. Kit je založen na real-time PCR s využitím fluorescenčně značených sond.

Přejít na stránku produktu >>

gb HEMO FXIII (V34L)>> DetailySkrýt

Kit slouží k detekci mutace V34L ve fibrin stabilizujícím faktoru XIII v lidské genomové DNA. Kit je založen na real-time PCR s využitím fluorescenčně značených sond.

Přejít na stránku produktu >>

gb HEMO MTHFR (C677T) >> DetailySkrýt

Kit slouží k detekci mutace C677T v genu MTHFR (methylentetrahydrofolátreduktázy) v lidské genomové DNA a je určen pro klinickou in vitro diagnostiku. Kit je založen na real-time PCR s využitím fluorescenčně značených sond.

Přejít na stránku produktu >>

gb HEMO MTHFR (A1298C) >> DetailySkrýt

Kit slouží k detekci mutace A1298C v genu MTHFR (methylentetrahydrofolátreduktáza) v lidské genomové DNA a je určen pro klinickou in vitro diagnostiku. Kit je založen na real-time PCR s využitím fluorescenčně značených sond.

Přejít na stránku produktu >>

gb HEMO PAI1 (4G/5G) >> DetailySkrýt

Kit slouží k detekci mutace 4G/5G v promotoru genu PAI1 v lidské genomové DNA. Kit je založen na real-time PCRs využitím fluorescenčně značených sond. Kit obsahuje všechny potřebné komponenty.

Přejít na stránku produktu >>

gb HEMO EPCR (A4600G) >> DetailySkrýt

Kit slouží k detekci mutace EPCR (A4600G) u haplotypu H3 v genu endoteliálního receptoru proteinu C v lidské genomové DNA. Kit je založen na real-time PCR s využitím fluorescenčně značených sond.

Přejít na stránku produktu >>

gb HEMO EPCR (G4678C) >> DetailySkrýt

Kit slouží k detekci mutace EPCR (G4678C) u haplotypu H1 v genu endoteliálního receptoru proteinu C v lidské genomové DNA. Kit je založen na real-time PCR s využitím fluorescenčně značených sond.

Přejít na stránku produktu >>

gb HEMO GPIa (C807T) >> DetailySkrýt

Kit slouží k detekci mutace GPIa (C807T) v genu pro destičkový glykoprotein GPIa v lidské genomové DNA. Kit je založen na real-time PCR s využitím fluorescenčně značených sond.

Přejít na stránku produktu >>

gb HEMO GPIIIa (L33P) >> DetailySkrýt

Kit slouží k detekci mutace L33P v genu GPIIIa (ITGB3) v lidské genomové DNA. Kit je založen na real-time PCR s využitím fluorescenčně značených sond.

Přejít na stránku produktu >>

 

IVD kity pro genetikuIVD kity pro genetiku

gb GENETIC HFE >> DetailySkrýt

Kit slouží k detekci mutací C282Y, H63D a S65C v genu HFE v lidské genomové DNA. Kit je založen na real-time PCR s využitím fluorescenčně značených sond.

Přejít na stránku produktu >>

gb GENETIC human DNA >> DetailySkrýt

Kit slouží k detekci a kvantifikaci lidské genomové DNA. Stanovení je založeno na kvantitativní real-time PCR s použitím fluorescenčně značené sondy. Kit je určen pro výzkumné účely (research use only). Součástí kitu je pozitivní a negativní kontrola.

Přejít na stránku produktu >>

gb GENETIC SRY >> DetailySkrýt

Kit slouží k detekci a kvantifikaci lidské mužské DNA přítomné ve vzorku. Stanovení je založeno na kvantitativní real-time PCR s použitím fluorescenčně značené sondy. Kit je určen pro výzkumné účely (research use only).

Přejít na stránku produktu >>

gb GENETIC APOB >> DetailySkrýt

Kit slouží k detekci mutace R3500Q v genu APOB (apolipoprotein B) v lidské genomové DNA. Kit je založen na real-time PCR s využitím fluorescenčně značených sond.

Přejít na stránku produktu >>

gb GENETIC APOE >> DetailySkrýt

Kit slouží k detekci mutací rs429358 a rs7412 v genu pro APOE v lidské genomové DNA. Umožňuje určit genotypy e2 (cys112, cys158), e3 (cys112, arg158) a e4 (arg112, arg158). Princip detekce je založen na real-time PCR s využitím fluorescenčně značených sond.

Přejít na stránku produktu >>

gb GENETIC Gilbert >> DetailySkrýt

Kit slouží k detekci alely 7TA polymorfismu TA genu UGT1A1 v lidské genomové DNA. Kit je založen na PCR s následnou analýzou křivek tání pomocí fluorescenčně značené sondy.

Přejít na stránku produktu >>

gb GENETIC LACTO >> DetailySkrýt

Kit slouží k detekci mutací LCT (C13910T) a LCT (G22018A) v genu pro laktázu v lidské genomové DNA. Kit je založen na real-time PCR s využitím fluorescenčně značených sond.

Přejít na stránku produktu >>

gb GENETIC FRUCTO >> DetailySkrýt

Kit slouží k detekci mutací A149P, A174D, N334K a delece del4E4 v genu ALDOB v lidské genomové DNA. Kit je založen na real-time PCR s využitím fluorescenčně značených sond.

Přejít na stránku produktu >>

gb GENETIC A1AT >> DetailySkrýt

Kit slouží k detekci mutací PI*S a PI*Z v genu pro alfa-1-antitrypsin v lidské genomové DNA. Kit je založen na real-time PCR s využitím fluorescenčně značených sond.

Přejít na stránku produktu >>

 

IVD kity pro farmakologiiIVD kity pro farmakogenetiku

gb PHARM DPYD*2A >> DetailySkrýt

Kit slouží k detekci mutace DPYD*2A (IVS14+1G>A) v genu pro dihydropyrimidin dehydrogenázu v lidské genomové DNA a je určen pro klinickou in vitro genotypizaci před zahájením léčby fluorouracilem. Vyšetření je založeno na kvantitativní real-time PCR.

Přejít na stránku produktu >>

gb PHARM TPMT >> DetailySkrýt

Kit slouží k detekci mutací rs1800462, rs1142345 a rs1800460 v genu pro TPMT v lidské genomové DNA. Kit je založen na real-time PCR s využitím fluorescenčně značených sond.

Přejít na stránku produktu >>

gb PHARM Warfarin >> DetailySkrýt

Kit slouží k detekci mutací CYP2C9*2, CYP2C9*3 a VKORC1 G1639A v lidské genomové DNA. Kit je založen na real-time PCR s využitím fluorescenčně značených sond.

Přejít na stránku produktu >>

gb PHARM UGT1A1 >> DetailySkrýt

Souprava umožňuje genotypizaci lidské gDNA z hlediska přítomnosti polymorfismů in/del UGT1A1 5TA-8TA a jednonukleotidové mutace c.211G>A (UGT1A1 *6). Vyšetření je založeno na metodice PCR s následnou analýzou křivek tání

Přejít na stránku produktu >>

gb PHARM CYP2C19 >> DetailySkrýt

Kit slouží k detekci mutací rs4244285, rs4986893 a rs12248560 v genu pro CYP2C19 v lidské genomové DNA. Kit je založen na metodice real-time PCR s následnou analýzou alelické diskriminace.

Přejít na stránku produktu >>

 

IVD kity pro onkologiiIVD kity pro onkologii

gb ONCO CLL >> DetailySkrýt

Kit slouží ke stanovení prognózy CLL z RNA lidských B-lymfocytů periferní krve a je určen pro klinickou in vitro diagnostiku. Je založen na kvantitativní real-time PCR s fluorescenčně značenými sondami a obsahuje všechny komponenty pro provedení stanovení.

Přejít na stránku produktu >>