Obchodní podmínky – služby s nehmotným výstupem

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky„) obchodní společnosti GENERI BIOTECH, s. r. o., se sídlem v Hradci Králové, U Fotochemy 1763, identifikační číslo: 63221667, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 8188 (dále jen „prodávající„) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva„) uzavírané mezi prodávajícím a jinou osobou (dále jen „kupující„)

Platnost dokumentů

Tyto obchodní podmínky společnosti GENERI BIOTECH s.r.o. nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 10. 2018.

Definice produktů

Obchodní podmínky se týkají služeb s nehmotným výstupem.

Objednávka

Služby s nehmotným výstupem je možné objednat skrze zákaznický portál nebo lze tyto objednávky zasílat písemně na e-mailovou adresu info@generi-biotech.com. Telefonické objednávky nejsou možné. Při přijetí dané objednávky dostane zákazník potvrzující e-mail s informací o přijetí dané objednávky, kdo za danou objednávku odpovídá a na koho se v případě dotazů může obrátit.

V případě objednávky přes portál dostane zákazník po odeslání objednávky potvrzující e-mail s informací, že se na jeho objednávce (uvedeno číslo objednávky a datum) začalo pracovat a od této chvíle ji už nelze měnit. Průběh zakázky pak lze sledovat po přihlášení do Portálu pod ikonkou Historie.

Objednávka musí obsahovat tyto základní náležitosti:

  1. a) dodací adresu a jméno osoby, které bude výsledek analýzy doručen
  2. b) kontakt na osobu, které má být výsledek analýzy doručen
  3. c) přesnou fakturační adresu včetně IČO a DIČ
  4. d) objednané služby, katalogové číslo a množství

U objednávky nových zákazníků můžeme požadovat platbu předem.

Za úplnost a správnost vyplněné objednávky nese plnou odpovědnost zákazník.

V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůžeme splnit, uvědomíme o tom bezprostředně zákazníka telefonicky nebo emailem s uvedením jiných možných variant řešení.

Ceny produktů

Pro upřesnění ceny služeb s nehmotným výstupem je zákazník oprávněn vyžádat si cenovou nabídku, jejíž platnost je 60 kalendářních dnů ode dne vystavení, není-li uvedeno jinak nebo je možné svoje ceny zjistit po přihlášení na portálu. Ceny služeb s nehmotným výstupem jsou uváděny bez DPH.

Platební podmínky

Standardní platební podmínky při dodávkách našich produktů a služeb jsou stanoveny jako platba převodem se splatností do 14 dnů.

Fakturace, platby

Objednávky s fakturační adresou v ČR jsou fakturovány v CZK s platbou do Komerční banky, číslo účtu 584240277/0100 (SWIFT: KOMBCZPP, IBAN: CZ7601000000000584240277)

Objednávky s fakturační adresou v SR jsou fakturovány v EUR s platbou do UniCredit Bank Slovakia (Slovensko), číslo účtu 10 4305 8004/1111 (SWIFT: UNCR SKBX, IBAN:SK3711110000001043058004)

Objednávky s fakturační adresou mimo ČR a SR jsou fakturovány v EUR s platbou do Komerční banky, číslo účtu 78-7760910287/0100 (SWIFT: KOMBCZPP, IBAN: CZ3201000000787760910287)

DPH

Jestliže je fakturační adresa příjemce služeb v ČR, faktura je vždy vystavena se základní sazbou daně.

Jestliže je fakturační adresa příjemce služeb v zemi EU a organizace je plátcem DPH, faktura bude vystavena bez DPH. K tomu účelu je nezbytné, aby objednatel uvedl registrační číslo (VAT No.), jehož správnost před vystavením faktury vždy ověřujeme.

Jestliže je fakturační adresa příjemce služeb v zemi EU a organizace není plátcem DPH, faktura je vystavena se základní sazbou daně.

Jestliže je fakturační adresa příjemce služeb mimo EU, pak služba nepodléhá DPH a faktura bude vždy vystavena bez DPH.

Storno objednávky

Stornování objednávky v případě služeb s nehmotným výstupem je možné provést do doby, než dojde k potvrzení objednávky formou emailu. Případné změny objednávky se řeší individuálně.

Termín dodání služby

Termín dodání a způsob doručení je uveden u dané služby jako DODACÍ PODMÍNKY.

Způsob přepravy

V případě objednávek služeb s nehmotným výstupem je výsledek zasílán emailem nebo českou poštou. V případě přepravy Českou poštou je účtováno přepravné dle sazebníku ČP.

Reklamace a stížnosti

Pro reklamaci nebo stížnost je nutné uvést základní popis problému. Případné reklamace posílejte písemně na info@generi-biotech.com.

Závěrečná ustanovení

Společnost GENERI BIOTECH s.r.o. jako držitel certifikátu prohlašuje, že její produkty a služby splňují stanovené požadavky české i evropské legislativy a požadavky vyplývající z evropských harmonizovaných norem týkajících se kvality produktu.

Text těchto obchodních podmínek je přístupný na internetových stránkách společnosti www.generi-biotech.com.