Detekce mykoplazmat – biochemický test

Detekce mykoplazmat – biochemický test

Jedná se o selektivní biochemický test, který využívá aktivitu mykoplazmálních enzymů, které se vyskytují v drtivé většině ze 180 druhů mykoplazmat, ale v eukaryotických buňkách nejsou přítomny.

Účel použití

Test je využíván pro detekci mykoplazmat v kultivačních médiích tkáňových kultur. Přítomnost mykoplazmat v buněčné linii může vést k významnému narušení a zkreslení výsledků in vitro experimentů v důsledku:

 • změn v buněčné morfologii
 • metabolických poruch
 • poruch membránového přenosu
 • zpomalení růstu buněk
 • poškození DNA či chromozómových aberací

Životaschopná mykoplazma v testovaném vzorku (buněčný supernatant) se lyzuje a enzymy reagují se substrátem, dochází ke konverzi ADP na ATP. Pomocí spřažené reakce s luciferázou je ze vzniklého ATP uvolněna luminiscence. Měřením poměru luminiscence před a po přidání luciferázy se dá prokázat přítomnost kontaminace.

Parametry testu

Detekční limit testu: 50 cfu/ml

Požadavky na vstupní materiál

Zákazník poskytne 1-2 ml kultivačního média, připraveného dle níže uvedeného postupu (Příprava buněk k testování)

Příprava buněk k testování

Pro zajištění spolehlivého výsledku je při přípravě vzorku
média nutné dodržet následující doporučení:

 • Po rozmrazení buněčného štoku z kapalného dusíku
  kultivovat buněčnou kulturu při standardních kultivačních
  podmínkách minimálně po dobu 14 dnů.
 • Buňky pěstovat v doporučeném množství média pro danou
  kultivační nádobu, nepřekračovat maximální doporučené
  množství.
 • Konfluence buněk v době odběru média musí být minimálně
  80 %.
 • Sběr vzorku média k testování je nutné provádět nejdříve
  2 dny po poslední výměně média.
 • 1 ml odebraného kultivačního média centrifugovat
  (200 × g, 5 minut, při pokojové teplotě) a přepipetovat do
  nové zkumavky (stačí 500 μl).
 • Médium lze uchovávat 6 měsíců při teplotě -80 °C.

Doprava materiálu k testování

Zachlazené (2 – 8 °C) pokud doba přepravy nepřesáhne 24 hod, v opačném případě doporučujeme dopravu na suchém ledu.

Výstup testu

Výstupem je protokol s rozpisem, jestli byla nebo nebyla prokázána přítomnost mykoplazmat.

Kat. číslo Produkt   Cena
1830 Detekce mykoplazmat - biochemický test
Do poptávky
Do poptávky

Cena za analyzovaný vzorek je stanovena dle celkového počtu testovaných vzorků.

Doprava při běžné teplotě od 115 Kč (CZ) / 8 € (SK)
Bližší informace k cenám dopravy naleznete zde.

Všeobecné obchodní podmínky

Užitečné odkazy
Doporučené produkty
gb Easy PCR Master Mix

gb Easy PCR Master Mix gb Easy PCR Master Mix

gb Easy PCR Master Mix je vhodný pro použití v PCR nebo real-time PCR v kombinaci s fluorescenčně značenými sondami. Je vhodný např. pro kvantifikaci genové exprese či detekci SNP.

Více
Doporučené články