Detekce mykoplazmat

Detekce mykoplazmat

Jedná se o selektivní biochemický test, který využívá aktivitu mykoplazmálních enzymů, které se vyskytují v drtivé většině ze 180 druhů mykoplazmat, ale v eukaryotických buňkách nejsou přítomny.

Účel použití

Test je využíván pro detekci mykoplazmat v kultivačních médiích tkáňových kultur. Přítomnost mykoplazmat v buněčné linii může vést k významnému narušení a zkreslení výsledků in vitro experimentů v důsledku:

 • změn v buněčné morfologii
 • metabolických poruch
 • poruch membránového přenosu
 • zpomalení růstu buněk
 • poškození DNA či chromozómových aberací

Životaschopná mykoplazma v testovaném vzorku (buněčný supernatant) se lyzuje a enzymy reagují se substrátem, dochází ke konverzi ADP na ATP. Pomocí spřažené reakce s luciferázou je ze vzniklého ATP uvolněna luminiscence. Měřením poměru luminiscence před a po přidání luciferázy se dá prokázat přítomnost kontaminace.

Parametry testu

Detekční limit testu: 50 cfu/ml

Požadavky na vstupní materiál

Zákazník poskytne 1-2 ml kultivačního média, připraveného dle níže uvedeného postupu (Příprava buněk k testování)

Příprava buněk k testování

Pro zajištění spolehlivého výsledku je při přípravě vzorku
média nutné dodržet následující doporučení:

 • Po rozmrazení buněčného štoku z kapalného dusíku
  kultivovat buněčnou kulturu při standardních kultivačních
  podmínkách minimálně po dobu 14 dnů.
 • Buňky pěstovat v doporučeném množství média pro danou
  kultivační nádobu, nepřekračovat maximální doporučené
  množství.
 • Konfluence buněk v době odběru média musí být minimálně
  80 %.
 • Sběr vzorku média k testování je nutné provádět nejdříve
  2 dny po poslední výměně média.
 • 1 ml odebraného kultivačního média centrifugovat
  (200 × g, 5 minut, při pokojové teplotě) a přepipetovat do
  nové zkumavky (stačí 500 μl).
 • Médium lze uchovávat 6 měsíců při teplotě -80 °C.

Doprava materiálu k testování

Zachlazené (2 – 8 °C) pokud doba přepravy nepřesáhne 24 hod, v opačném případě doporučujeme dopravu na suchém ledu.

Výstup testu

Výstupem je protokol s rozpisem, jestli byla nebo nebyla prokázána přítomnost mykoplazmat.

Kat. číslo Produkt   Cena
1830 Detekce mykoplazmat
Do poptávky
Do poptávky
1 vzorek 1 250 Kč
2-5 vzorků 875 Kč/vzorek
6 a více vzorků 610 Kč/vzorek

 

Užitečné odkazy
Doporučené produkty
Kit pro izolaci DNA z tkání

Kit pro izolaci DNA z tkání Kit pro izolaci DNA z tkání

Izolační kit umožňuje získat vysoce čistou genomovou DNA z různých typů lidských či zvířecích tkání, buněčných kultur, stěrů bukální sliznice či parafínových tkáňových bločků. Lze ho navíc využít také pro izolaci DNA z mikroorganismů (bakterie, kvasinky, plísně). S tímto kitem jsou zaručeny vysoké výtěžky DNA, reprodukovatelné výsledky a snadný pracovní postup.

Více
Doporučené články