gb ONCO BCR-ABL MAJOR / ABL gb ONCO BCR-ABL MAJOR / ABL

gb ONCO BCR-ABL MAJOR / ABL

Detekční metoda: one-step real-time PCR

CE IVD diagnostický kit umožňuje detekovat a kvantifikovat dva typy transkriptů varianty MAJOR fúzního genu BCR‑ABL1, a to transkripty b2a2 (podle jiné nomenklatury e13a2) a b3a2 (e14a2). Principem stanovení je jednokroková (one-step) RT-qPCR s využitím fluorescenčně značených sond. Kvantifikace fúzního transkriptu je založena na stanovení procentuálního poměru počtu kopií transkriptů BCR-ABL1 vůči počtu kopií referenčního genu ABL1. Detekce a kvantifikace fúzního i referenčního transkriptu probíhá v jedné zkumavce.

Klinické souvislosti

Fúzní gen BCR-ABL ve variantě MAJOR se vyskytuje u 95 % pacientů s chronickou myeloidní leukémií (CML) a u 25 % pacientů s akutní lymfocytární leukémií (ALL). Důsledkem této chromozomální aberace je dysregulace tyrozinkinázové kaskády vedoucí právě k manifestaci leukémie. 

Odpověď pacienta na léčbu se stejně jako minimální reziduální choroba doporučuje kontinuálně monitorovat kvantifikací BCR-ABL1 transkriptů b2a2 (e13a2) a b3a2 (e14a2) ve vztahu k počtu transkriptů referenčního genu. Získané hodnoty je možné převést na mezinárodní škálu hodnocení léčebné odpovědi (IS) za použití standardu STANDARD MMR BCR-ABL MAJOR (kat. č. 3280-004) verifikovaným Národní referenční laboratoří (ÚHKT, Praha).

Parametry produktu

  • obsah kitu – Assay BCR-ABL MAJOR/ABL, Master Mix BCR-ABL, kalibrační řada standardů, negativní kontrola
  • reverzní transkripce a kvantifikační PCR (detekce) probíhá jednokrokově v jedné zkumavce
  • detekce fúzního genu BCR-ABL1 ve fluorescenčním kanále FAM, detekce referenčního genu ABL1 v kanále HEX
  • objem reakce 25 µl
  • navázání na mezinárodní škálu (IS) pomocí STANDARD MMR BCR-ABL MAJOR (kat. č. 3280-004)
  • součástí kitu je kalkulátor (MS Excel) umožňující snadné vyhodnocení dat
Kat. číslo Produkt Počet reakcí Cena
3243-048 gb ONCO BCR-ABL MAJOR/ABL 48
Do poptávky
Do poptávky
3243-096 gb ONCO BCR-ABL MAJOR/ABL 96
Do poptávky
Do poptávky

1 balení obsahuje reagencie pro 48 nebo 96 PCR reakcí o objemu 25 μl

Doprava na suchém ledu od 525 Kč (CZ) / 65 € (SK)
Bližší informace k cenám dopravy naleznete zde.

Validováno pro:

CFX96/96Touch (Bio-Rad)

Light Cycler 480/Cobas z480 (Roche Diagnostics)

QuantStudio 5 (Applied Biosystems)

RG 3000 (Corbett Research)

Zadat další cykléry

Doporučené produkty
STANDARD MMR BCR-ABL MAJOR STANDARD MMR BCR-ABL MAJOR

STANDARD MMR BCR-ABL MAJOR STANDARD MMR BCR-ABL MAJOR

STANDARD MMR BCR-ABL MAJOR je roztok RNA s přesně definovaným poměrem počtu kopií transkriptu fúzního genu BCR-ABL1 MAJOR (b3a2) a referenčních genů ABL1 a GUSB. MMR (Major Molecular Response) odpovídá hladinám transkriptů BCR-ABL1 0,1 % IS (International Scale).

Více
Doporučené články
NGS - články

Anti-EGFR terapie vs. NGS diagnostika

Anti-EGFR terapie vs. NGS diagnostika

Biologická anti-EGFR léčba využívá monoklonální protilátky, které působí blok extracelulární domény receptoru pro EGFR (Epidermal growth factor receptor). Signál z růstového faktoru je blokován a dochází zpravidla ke zpomalení růstu nádorů. Přibližně u 40% pacientů s kolorektálním karcinomem (CRC) se vyskytuje mutace, která způsobí, že pacienti na léčbu zaměřenou proti EGFR receptoru neodpovídají.

Více