gb ONCO EGFR

Diagnostická souprava gb ONCO EGFR slouží k identifikaci mutací v exonech 18, 19, 20 a 21 v genu EGFR u pacientů s onkologickým onemocněním.

Vyšetření je založeno na metodice real-time PCR s využitím fluorescenčně značených sond, alelově specifických primerů a PCR blokátorů. Souprava obsahuje 3 specifické assaye a příslušný MasterMix pro detekci 7 mutačních skupin EGFR genu a pro celkem 40 jednotlivých mutací. Souprava obsahuje všechny potřebné komponenty pro provedení analýzy.

Klinické souvislosti

Receptor pro epidermální růstový faktor (Epidermal Growth Factor Receptor – EGFR) je exprimován na buněčném povrchu a má tyrosin kinázovou aktivitu. EGFR se přes dráhy MAPK/ERK a PI3K/AKT/mTOR zapojuje do regulace buněčného cyklu. Aktivační mutace aktivují jeho kinázovou aktivitu, která pak vede k nekontrolované buněčné proliferaci.

Toho se využívá při léčbě tzv. tyrosin kinázovými inhibitory (TKI), které se vážou na ATP vazebné místo receptoru a tím inhibují aktivitu EGFR.

Nositelé aktivačního typu EGFR mutací pozitivně reagují na léčbu tyrozin kinázovými inhibitory (TKI). Nositelé rezistentního typů EGFR mutací jsou naopak vůči TKI rezistentní. Identifikace typu mutace v EGFR genu tedy umožňuje přesnější a personalizovanější přístup k léčbě onkologických onemocnění.

TKI proti EGFR se uplatňují především v léčbě plicních nádorů, zejména nemalobuněčného karcinomu plic. Avšak proti TKI se velmi rychle vyvíjí rezistence (medián 9–13 měsíců). Detekce mutací je proto vyžadována před zahájením léčby pomocí léčivých přípravků ze skupiny TKI.

Další parametry produktu

  • souprava obsahuje 3 specifické assaye a MasterMix pro detekci 7 mutačních skupin EGFR genu a pro celkem 40 jednotlivých mutací
  • vstupní koncentrace vzorku 8–80 ng/µl
  • validita analýzy je kontrolována pomocí negativní kontroly, MUT a WT standardu a interní pozitivní kontroly (IPC), která je součástí každé assaye
  • detekce probíhá ve fluorescenčních kanálech FAM, HEX, ROX a Cy5
  • shodný amplifikační profil s produkty řady gb HEMO, gb GENETIC, gb PHARM
  • seznam mutací detekovaných kitem gb ONCO EGFR:

Kat. číslo Produkt Počet reakcí Cena
3282-024 gb ONCO EGFR 24
Do poptávky
Do poptávky

1 balení obsahuje reagencie pro 24 PCR reakcí o objemu 25 μl

Doprava na suchém ledu od 590 Kč (CZ) / 70 € (SK)
Bližší informace k cenám dopravy naleznete zde.

    Všeobecné obchodní podmínky

    Ověřeno pro:

    CFX Opus 96 (Bio-Rad)

    CFX96/96Touch (Bio-Rad)

    Light Cycler 480/Cobas z480 (Roche Diagnostics)

    QuantStudio 5 (Applied Biosystems)

    RG 3000 (Corbett Research)

    Zadat další cykléry

    Podpora Tento produkt byl vyvinut v rámci projektu TH03010251 IVD PROBES se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu EPSILON - www.tacr.cz.
    Užitečné odkazy
    Doporučené produkty
    Duálně značené hydrolyzační sondy

    Duálně značené hydrolyzační sondy Duálně značené hydrolyzační sondy

    Technologie duálně značených hydrolyzačních sond (tzv. TaqMan® sondy) využívá 5 ́-3 ́ exonukleázové aktivity Taq DNA polymerázy ke štěpení duálně značené hydrolyzační sondy. Hydrolyzační sondy jsou značeny na 5´ konci fluorescenčním barvivem (reporterem) a na 3´ konci zhášečem (quencherem).

    Více
    Doporučené články