Whistleblowing

Společnost Generi Biotech s.r.o. si zakládá na dodržování nejen platných právních předpisů ČR a EU, ale i etických hodnot, v rámci svých činností.

I v souvislosti se získáním významné evropské certifikace klademe důraz na správné dodržování postupů, nastavení procesů, nastavujeme standarty společenské odpovědnosti a vyžadujeme profesionalitu v jednání se zákazníky, dodavateli, postupně pracujeme na zlepšování pracovních podmínek našich zaměstnanců.

V souvislosti s EU nařízením, směrnicí EU parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob společnost nastavuje vnitřní oznamovací systém, který nám dává nejen příležitost účinně chránit oznamovatele a splnit související zákonné požadavky, ale zároveň také zlepšit kulturu společnosti a zvýšit její důvěryhodnost.

Na základě zákona č. 171/2023 Sb. Zákon o ochraně oznamovatelů nám může fyzická osoba poskytnout konstruktivní zpětnou vazbu na základě níže uvedených komunikačních kanálů, pokud se setkala s jakýmkoli jeho porušením v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností, nebo se týkalo osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti.

Vylučujeme přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i).

 

Máte-li jakékoliv podezření na možné protiprávní jednání ze strany našich zaměstnanců, které souvisí s výkonem jejich práce nebo jiné obdobné činnosti, můžete nám podat zprávu dle následujícího postupu:

  • Využijte pro oznámení whistleblowingu e-mailovou adresu whistleblowing@generi-biotech.com, nebo můžete zavolat na tel. číslo: +420 771 241 767.
  • Kontaktní osoba pro tuto komunikaci je Kateřina Bařina Vyleťalová, HR manažer, Generi Biotech s.r.o.

Abychom řádně vyšetřili daný případ, potřebujeme znát:

  • Vaše jméno, příjmení a datum narození (nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele),
  • dále pro rychlou možnost vyřešení případu potřebujeme kontaktní údaje: telefon, e-mail.

Společnost Generi Biotech s.r.o. deklaruje nepřípustnost v odvetných opatřeních proti osobám, které oznámení učinily.

Toto neplatí v případě, že osoba učinila vědomě nepravdivé oznámení. Oznámení se musí týkat oblastí, které definuje zákon č. 171/2023 Sb. Zákon o ochraně oznamovatelů.