Přístupnost výzkumné infrastruktury GB a spolupráce

Výzkumná infrastruktura pořízená v rámci projektu je přístupná i navenek, přijímáme diplomanty i postgraduální studenty z okolních fakult, spolupracujeme na výzkumných projektech, kde jsme partneři, popř. umožňujeme pracovat na našem zařízení i v jiných projektech, kde nejsme partnerem, ale jen poskytujeme technologie. Dlouholetou spolupráci tohoto druhu máme nastavenu s Farmaceutickou fakultou Univerzity Karlovy v Hradci Králové, jmenovitě s týmem z Katedry farmaceutické chemie, který vyvíjí nové struktury jako potenciální léčiva.

Naše současná VaV infrastruktura je trvale přístupná subjektům, se kterými má GB uzavřenou smlouvu o spolupráci (Farmaceutická fakulta UK, Univerzita Pardubice, Fakultní nemocnice Hradec Králové7).

Nově podpořená část infrastruktury slouží i jiným uživatelům (třetím osobám) výhradně k provádění výzkumu, za předpokladu uzavření podobné smlouvy jako s výše uvedenými subjekty.

Přístup k VaV infrastruktuře GB je možný následujícími způsoby:
a) ad hoc přístup, kdy přistupujícímu subjektu je za úplatu (objednávka-fakturace) přístupná vymezená část naší infrastruktury pod dohledem našeho pracovníka po zaškolení – možnost tohoto přístupu je implicitní součásti smlouvy o spolupráci
b) trvalý přístup časově omezený, kdy přistupujícímu subjektu je za trvalý nájem samostatně přístupná vymezená část naší infrastruktury po zaškolení k relevantním dokumentům systému kvality společnosti a k jednotlivým přístrojům – jako samostatná smlouva mezi GB a externím subjektem, která vymezí práva a povinnosti obou stran, určí osoby přistupujícího subjektu, kterých se přístup týká, a časově vymezí dobu trvání trvalého přístupu
c) bezplatný trvalý přístup po dobu studia je součástí smlouvy mezi GB a univerzitami, jejichž studenti v GB pracují na experimentální části své diplomové nebo postgraduální práce (Přírodovědecká fakulta Univerzity Hradec Králové, Farmaceutická fakulta UK.
d) smluvní provedení výzkumu pro žadatele personálem GB na základě smlouvy o zakázce

V tabulce níže je přehled položek pořízených v rámci projektu a jejich přístupnost v popsaných módech.

Přístupnost výzkumné infrastruktury pořízené v projektu* od 23.11.2020 do 23.6.2023

Název položky infrastruktury a) b) c) d) nabízený proces
1 Izolátor DNA ano ano ano ano izolace nukleových kyselin
2 Box laminární ano ano ano ano práce ve sterilním prostředí
3 Real-time PCR systém LightCycler n/a n/a ano ano PCR vzorků
4 LabEvent C/150/40/5 + T/150/70/3 n/a n/a ano ano studie stability
5 HPLC, příslušenství k HPLC n/a n/a ano ano HPLC analýza vzorků oligonukleotidů
6 Real-time cyklér n/a n/a ano ano PCR vzorků
7 Digestoř ano ano ano ano práce s toxickými látkami
8 Synthesizer DNA/RNA/LNA n/a n/a ano ano syntéza oligonukleotidů vyšších scale
9 Real-time cyklér n/a n/a ano ano PCR vzorků
10 Robotická stanice pro pipetování n/a n/a ano ano pipetování vzorků podle zadaného algoritmu
11 Syntetizér OMX192 n/a n/a ano ano syntéza oligonukleotidů na destičce
12 Mrazák laboratorní MediLine ano ano ano ano uložení vzorků
13 Rotační koncentrátor ano ano ano ano vysušení vzorku oligonukleotidu
14 Centrifuga stolní ano ano ano ano centrifugace vzorku
15 Lyofilizátor n/a n/a ano ano lyofilizace vzorků
16 Systém monitoringu n/a n/a n/a ano monitorování parametrů prostředí
17 Real- time cyklér n/a n/a ano ano PCR vzorků

n/a – nedostupné

* název projektu: Rozšíření výzkumného a vývojového potenciálu GENERI BIOTECH jako předpoklad zvýšení tržního podílu v segmentu molekulárních in vitro diagnostik