oligonukleotidy

oligonukleotidy

Syntéza oligo na zakázku Syntéza oligo na zakázku Syntéza oligo na zakázku
Zobrazit 5 variant

Syntéza oligo bez modifikace

Syntéza oligo na zakázku 1000-020 1000-020 Syntéza oligo na zakázku oligo řetězec 20 nmol Cena poptávkou Do poptávky
Do poptávky
Syntéza oligo na zakázku 1058-040 1058-040 Syntéza oligo na zakázku oligo řetězec 40 nmol Cena poptávkou Do poptávky
Do poptávky
Syntéza oligo na zakázku 1058-200 1058-200 Syntéza oligo na zakázku oligo řetězec 200 nmol Cena poptávkou Do poptávky
Do poptávky
Syntéza oligo na zakázku 1058-001 1058-001 Syntéza oligo na zakázku oligo řetězec 1 micromol Cena poptávkou Do poptávky
Do poptávky
Syntéza oligo na zakázku 1058-010 1058-010 Syntéza oligo na zakázku oligo řetězec 10 micromol Cena poptávkou Do poptávky
Do poptávky
in-stock oligonukleotidy in-stock oligonukleotidy in-stock oligonukleotidy
Zobrazit 2 varianty
in-stock oligonukleotidy 1070 1070 in-stock oligonukleotidy in-stock oligo: random hexamers 20 nmol Cena poptávkou Do poptávky
Do poptávky
in-stock oligonukleotidy 1071 1071 in-stock oligonukleotidy in-stock oligo: random hexamers (chráněné) 20 nmol Cena poptávkou Do poptávky
Do poptávky
oligo DUPLEX 1409 1409 oligo DUPLEX Hybridizace
Cena poptávkou Do poptávky
Do poptávky