Detekce mykoplazmat – kvalitativní PCR

Detekce mykoplazmat – kvalitativní PCR

Test je využíván pro detekci mykoplazmat v kultivačních médiích tkáňových kultur. Přítomnost mykoplazmat v buněčné linii může vést k významnému narušení a zkreslení výsledků in vitro experimentů v důsledku:

  • změn v buněčné morfologii
  • metabolických poruch
  • poruch membránového přenosu
  • zpomalení růstu buněk
  • poškození DNA či chromozómových aberací

Princip metody

Metoda zahrnuje izolaci DNA ze vzorku kondiciovaného média eukaryotních buněk. Následně je pomocí PCR v reálném čase provedena amplifikace a detekce vysoce konzervované oblasti kódující 16S ribozomální RNA specifické pro mykoplazmata. Tato metoda slouží ke kvalitativnímu stanovení mykoplazmat ve vzorku.

Parametry testu

Používaná metoda splňuje požadavky Evropského lékopisu uvedené v kapitole 2.6.7 a vyhovuje všem požadovaným parametrům.

Detekční limit testu: 10 cfu/ml

Požadavky na vstupní materiál

Zákazník poskytne minimálně 0,5 ml kultivačního média/buněčné suspenze, připraveného dle níže uvedeného postupu (Příprava buněk k testování)

Příprava buněk k testování

Pro zajištění spolehlivého výsledku je při přípravě vzorku média nutné dodržet následující doporučení:

  • Konfluence buněk v době odběru média musí být minimálně 80 %.
  • Sběr vzorku média k testování je nutné provádět nejdříve 2 dny po poslední výměně média.
  • Minimálně 0,5 ml  odebraného kultivačního média inkubovat při 95°C/10 minut. Poté centrifugovat (11 000 × g, 15 sekund) a uložit do -20°C.
  • V případě testování suspenzních buněk je požadovaná maximální koncentrace 1×10^6 buněk/ml.

Doprava materiálu k testování

Zachlazené (2 – 8 °C) pokud doba přepravy nepřesáhne 24 hod, v opačném případě doporučujeme dopravu na suchém ledu.

Výstup testu

Výstupem je protokol s prokázanou či neprokázanou  detekcí mykoplazmat ve vzorku.

Kat. číslo Produkt   Cena
2606-GMP Detekce mykoplazmat - kvalitativní PCR
Do poptávky
Do poptávky

Cena za analyzovaný vzorek je stanovena dle celkového počtu testovaných vzorků.

Doprava při běžné teplotě od 110 Kč (CZ) / 7.5 € (SK)
Bližší informace k cenám dopravy naleznete zde.

Všeobecné obchodní podmínky

Užitečné odkazy
Doporučené produkty
gb Easy PCR Master Mix

gb Easy PCR Master Mix gb Easy PCR Master Mix

gb Easy PCR Master Mix je vhodný pro použití v PCR nebo real-time PCR v kombinaci s fluorescenčně značenými sondami. Je vhodný např. pro kvantifikaci genové exprese či detekci SNP.

Více
Doporučené články