gb ONCO BCR-ABL MAJOR / GUSB gb ONCO BCR-ABL MAJOR / GUSB

gb ONCO BCR-ABL MAJOR / GUSB

Detekční metoda: one-step real-time PCR

CE IVD diagnostický kit umožňuje detekovat a kvantifikovat dva typy transkriptů varianty MAJOR fúzního genu BCR‑ABL1, a to transkripty b2a2 (podle jiné nomenklatury e13a2) a b3a2 (e14a2). Principem stanovení je jednokroková (one-step) RT-qPCR s využitím fluorescenčně značených sond. Kvantifikace fúzního transkriptu je založena na stanovení procentuálního poměru počtu kopií transkriptů BCR-ABL1 vůči počtu kopií referenčního genu GUSB. Detekce a kvantifikace fúzního i referenčního transkriptu probíhá v jedné zkumavce.

Klinické souvislosti

Fúzní gen BCR-ABL ve variantě MAJOR se vyskytuje u 95 % pacientů s chronickou myeloidní leukémií (CML) a u 25 % pacientů s akutní lymfocytární leukémií (ALL). Důsledkem této chromozomální aberace je dysregulace tyrozinkinázové kaskády vedoucí právě k manifestaci leukémie.

Odpověď pacienta na léčbu se stejně jako minimální reziduální choroba doporučuje kontinuálně monitorovat kvantifikací BCR-ABL1 transkriptů b2a2 (e13a2) a b3a2 (e14a2) ve vztahu k počtu transkriptů referenčního genu. Získané hodnoty je možné převést na mezinárodní škálu hodnocení léčebné odpovědi (IS) za použití standardu STANDARD MMR BCR-ABL MAJOR (kat. č. 3280-004)  verifikovaným Národní referenční laboratoří (ÚHKT, Praha).

Parametry produktu

  • obsah kitu – Assay BCR-ABL MAJOR/GUSB, Master Mix BCR-ABL, kalibrační řada standardů, negativní kontrola
  • reverzní transkripce a kvantifikační PCR (detekce) probíhá jednokrokově v jedné zkumavce
  • detekce fúzního genu BCR-ABL1 ve fluorescenčním kanále FAM, detekce referenčního genu GUSB v kanále HEX
  • objem reakce 25 µl
  • navázání na mezinárodní škálu (IS) pomocí STANDARD MMR BCR-ABL MAJOR (kat. č. 3280-004)
  • součástí kitu je kalkulátor (MS Excel) umožňující snadné vyhodnocení dat
Kat. číslo Produkt Počet reakcí Cena
3249-048 gb ONCO BCR-ABL MAJOR / GUSB 48
Do poptávky
Do poptávky
3249-096 gb ONCO BCR-ABL MAJOR / GUSB 96
Do poptávky
Do poptávky

1 CE IVD one-step real-time PCR kit obsahuje reagencie pro 48 nebo 96 PCR reakcí o objemu 25 μl.

Doprava na suchém ledu od 525 Kč (CZ) / 65 € (SK)
Bližší informace k cenám dopravy naleznete zde.

Validováno pro:

CFX96/96Touch (Bio-Rad)

QuantStudio 5 (Applied Biosystems)

RG 3000 (Corbett Research)

Zadat další cykléry

Užitečné odkazy
Doporučené produkty
Duálně značené hydrolyzační sondy

Duálně značené hydrolyzační sondy Duálně značené hydrolyzační sondy

Technologie duálně značených hydrolyzačních sond (tzv. TaqMan® sondy) využívá 5 ́-3 ́ exonukleázové aktivity Taq DNA polymerázy ke štěpení duálně značené hydrolyzační sondy. Hydrolyzační sondy jsou značeny na 5´ konci fluorescenčním barvivem (reporterem) a na 3´ konci zhášečem (quencherem).

Více
Doporučené články